Historia wychowania przedszkolnego w Ryglicach


Historia wychowania małych dzieci w Ryglicach sięga 1904 r. - kiedy do Ryglic staraniem hrabiny Stefanii Szczepańskiej z Leśniowskich przybyły siostry Dominikanki. Życzeniem Hrabiny- fundatorki klasztorku dla sióstr było aby między innymi zajęły się prowadzeniem ochronki dla małych dzieci. Trzy siostry z pełnym oddaniem przystąpiły do pracy i już 2. 11. 1904 r. (jak wynika z zapisków w kronice prowadzonej przez siostry ) otwarta została ochronka i codziennie uczęszczało do niej kilkanaście dzieci ( do Bożego Narodzenia). W okresie zimowym, kiedy były silne mrozy zawieszono jej działalność. Od 1. 05. 1905r. ochronka została na nowo otwarta "na co już z upragnieniem małe dziateczki czekały''. Efekty pracy z przedszkolakami wnet były widoczne. Zapis z kroniki z dnia 10. 06. 1905r. "Ubranie ołtarzyków na Boże Ciało 11par dziatwy przeważnie z ochronki uścieliło kwiatami drogę Panu Jezusowi".... Widząc efekty i potrzeby już w maju tego roku przystąpiono do budowy nowej ochronki i szybko ją ukończono, bo jak wynika z zapisów to już 10. 08 1905r. A od połowy sierpnia uczęszczało do niej 30 dzieci. A od maja 1907r. 40 dzieci. Brak zapisów w kronikach dotyczących prowadzenia ochronki do 1931r. Ale pod datą 15. 05. 1931.czytamy "Otwarta została ochronka. Dzieci zapisało się 47. Bardzo chętnie śpieszą do ochronki- choć niektóre mają 2- 3 kilometry drogi do przebycia. Siostra Domicella swoją łagodnością i swobodą w obejściu umie dzieci utrzymywać i zachęcić do regularnego uczęszczania''. Ochronka nie zapewniała dzieciom wyżywienia toteż przynosiły z sobą drugie śniadanie. Następny zapis to "1.06. 1931r. Uroczystość Bożego Ciała -Dzieci z ochronki rzucają kwiaty w czasie procesji ,aż serce się podnosi widząc te niewinne istotki w bieli takie skupione i przejęte". Na pewno wywierało to duży wpływ na kształtowanie charakteru młodego człowieka a ponadto zachęcało inne dzieci do uczęszczania do ochronki.

Inna uroczystość z udziałem dzieci z ochronki to imieniny Księdza Proboszcza gdzie dzieci deklamowały piękne powinszowania, odgrywały małe przedstawienia, popisywały się wierszami i piosenkami. Z sukcesów swoich cieszyły się dzieci oraz niewątpliwie ich rodzice.

W czasie letnim ochronka była również czynna aby w ten sposób zapewnić opiekę dzieciom w czasie prac żniwnych . Prace z przedszkolakami zawieszono na okres zimowy i znów wznowiono w maju 1932r. "Siostra Domicella objęła swoją opieką jeszcze większą grupę dzieci prowadząc systematyczne zajęcia w sali- rysunki, wyklejanki z kolorowych papierków a w ciepłe słoneczne dni, w nagrodę za dobre sprawowanie spacery pod świerkami". Następny zapis w kronikach to "14. 05. 1933r. otwarto ochronkę - zapisało się 42 dzieci- uczęszczają chętnie".

Z przerwami spowodowanymi zawieruchą II wojny światowej siostry Dominikanki zajmują się prowadzeniem ochronki do 1952r. Ówczesne władze świeckie nie zezwoliły na dalsze jej prowadzenie. Bardzo boleśnie odczuły to dzieci oraz ich rodzice a także same siostry. Luka w wychowaniu przedszkolnym trwała do 1956r.

W tym czasie następuje rozwój wsi. Coraz więcej ludzi zaczyna pracować poza rolnictwem. Zaistniała konieczność zapewnienia opieki dzieciom w czasie pracy rodziców.

Problem został dostrzeżony i w 1956r. Gromadzka Rada Narodowa w Ryglicach podjęła decyzję o uruchomieniu przedszkola na co wyraził również zgodę Wydział Oświaty i Wychowania w Tarnowie ( w stosownych dokumentach brak jest jednak orzeczenia organizacyjnego, które potwierdziłoby dokładną datę).Było to przedszkole jedno oddziałowe , 5- godzinne typu miejskiego. Mieściło się w wynajętym domu prywatnym u P. Pecki. Zajmowało pokój na salę zabaw i kuchnię. Pierwszym kierownikiem placówki a zarazem wychowawczynią była P. Michalina Stańczyk . Posiłki przygotowywała P. Helena Trojanowska równocześnie prowadząc zaopatrzenie i sprzątanie. Mimo, że warunki były skromne Rygliczanie z wielką życzliwością przyjęli i zaakceptowali tę placówkę posyłając swoje pociechy pod fachową opiekę. W pozostałych wsiach należących do gromady Ryglice zaczynały działać w okresie wakacji dziecińce wiejskie. W 1964r. Przedszkole przeniesiono do lokalu u Państwa Gabriela i Stefanii Groch. Wówczas kierowniczką i nauczycielką była P. Emilia Orawiec a przygotowywaniem posiłków zajmowała się P. Helena Boratyńska. Natomiast w 1972r. stanowisko kierownika i nauczycielki obejmuje P. Maria Romanowska. W roku szk. 1977/78 uruchomiono trzy nowe przedszkola na terenie gminy.

W Zalasowej w budynku prywatnym u P. Romana Olszówki. W Lubczy w budynku Szkoły Podstawowej, w Kowalowej również w budynku Szkoły. 1 września 1977r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania wprowadza dla dzieci 6-letnich program z rocznym pobytem dziecka w przedszkolu, lub oddziale przedszkolnym mieszczącym się w szkole jako klasa "O". Takie klasy wówczas utworzono w pozostałych miejscowościach Gminy. Program ten postulował przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. W tym celu zostaje wydany podręcznik "Mam 6 lat" i szczegółowa instrukcja w sprawie zapisów dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów "O". Chociaż w/w program nie nakładał jeszcze obowiązku szkolnego a jedynie postulował prawo do rocznego przygotowania to jednak każdy chciał z tego prawa skorzystać

W związku z tym wzrosła również liczba dzieci w ryglickim przedszkolu. Czas pracy zostaje wydłużony do 9 godzin dziennie. Zaistniała więc konieczność dodatkowych zatrudnień personelu. Drugą nauczycielka zostaje P. Stefania Mądel a do pracy w kuchni przyjęto Danutę Lisak i Wandę Stańczyk. Rola przedszkola w środowisku stawała się coraz bardziej zauważalna co uwidaczniało się w liczbie i frekwencji dzieci. Brak odpowiednich warunków lokalowych ;zaplecza , ogrodu i presja środowiska skłania ówczesne władze Gminy do podjęcia decyzji w sprawie budowy nowego obiektu przedszkola. Proces inwestycyjny zaczął się już w 1976r. Budynek zaprojektował mgr inż. Jerzy Grajnert. Kierownikiem budowy został Kazimierz Słowik. Budowa trwała cztery lata. Zaangażowanie mieszkańców Ryglic w budowę było ogromne. Większość prac wykonali oni w czynie społecznym .W 1980r. ryglickie przedszkolaki doczekały się nowego, pięknego lokalu. Dzień 1 października to dzień otwarcia jego podwoi. Uroczystego otwarcia w obecności władz Gminy, rodziców, nauczycielek dokonała komisja złożona z przedszkolaków; Basia Hebda, Kasia Krzywoń, Jarek Myszkowski. Dwu oddziałowe przedszkole posiada odrębne sale zabaw: obszerne, słoneczne, wyposażone w nowy sprzęt, pomoce i zabawki o co szczególnie mimo kryzysu gospodarczego zadbała już wówczas Dyrektor Przedszkola P. Maria Romanowska. W budynku znajduje się również zaplecze kuchenne, administracyjne i małe mieszkanie służbowe , w którym pierwszą lokatorką była otrzymująca zatrudnienie w przedszkolu 1.09. 1980r. P. Bogumiła Baliga (Kania). Jako nauczycielka zostaje zatrudniona również P. Maria Kołodziej (Smołucha) .Zwiększono też personel obsługi-Krystyna Nowak jako pomoc kuchenna, Janina Srebro- woźna oddziałowa. W roku 1981 zostaje otwarty III oddział dla 6-latków, a 01. 09. 1982r. IV oddział dla 5- latków.

Od 1 września 1983r. P. Bogumiła Kania otrzymuje stanowisko dyrektora przedszkola w Lubczy więc na jej miejsce pracy do Ryglic przychodzi P. Joanna Osuch. Zatrudnienie od 1. 09. 1983r. otrzymuje (pracująca do dziś) P. Maria Bochenek (Rogozińska).W rok później (1. 09. 1984) po odejściu P. Joanny Osuch zostaje zatrudniona i otrzymuje mieszkanie służbowe w budynku przedszkola P. Krystyna Sysło (Piątek)- pracująca również do dziś. Od 1. 10. 1984r do 31. 08. 1992r. w charakterze nauczycielki przedszkola zostaje zatrudniona również P. Marianna Stolarczyk. Ze względu na absencję maluchów 3,4,5 latki zostały znów połączone w jeden oddział .

Od 1 stycznia 1990r. na mocy uchwały podjętej przez Sejm przedszkola w całym kraju przechodzą pod samorządy terytorialne. Kuratorium sprawuje tylko nadzór pedagogiczny. W okresie tym bardzo dużo placówek przedszkolnych zostaje zlikwidowanych. Między innymi Przedszkole w Lubczy, Zalasowej a Przedszkole w Kowalowej zostaje przemianowane jako placówka filialna ryglickiego przedszkola, które otrzymuje nazwę "Przedszkole Samorządowe". Różne były zamysły władz prowadzących odnośnie Przedszkola w Ryglicach na przestrzeni dalszych lat , które jednak "cudem" ocalało i później otrzymało Statut i nazwę Przedszkola Publicznego i tak jest do dziś. Zmieniał się tylko personel i kierownictwo przedszkola. W 1991r. zostaje zatrudniona jako nauczycielka P. Lesława Dominiewska (pracująca do dziś ) , a w 1994r. również pracująca do dziś P. Elżbieta Romanowska. W sierpniu 2003r. na zasłużoną emeryturę odchodzi Dyrektor Maria Romanowska a stanowisko to obejmuje mgr Maria Kamień. Na przestrzeni 25 lat warunki lokalowe straciły trochę na świetności zwłaszcza w porównaniu do nowo wybudowanych obiektów szkolnych. Ale cały personel przedszkola . dokłada wszelkich starań aby uczęszczające tu dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie.

W całej historii ryglickiego wychowania przedszkolnego brak jest niektórych dokumentów, zwłaszcza założenia przedszkola. Niektóre daty mogą być mylne. Przy opracowaniu niniejszej historii posługiwałam się danymi z kronik prowadzonych przez siostry Dominikanki , danymi z artykułów dotyczących przedszkola opracowanych przez mgr inż. Wojciecha Potępę publikowanych na łamach lokalnej gazety "W Paśmie Brzanki" oraz wzmiankami z kronik Przedszkola.

W tym miejscu w imieniu wszystkich obecnych pracowników Publicznego Przedszkola w Ryglicach oraz Przedszkolaków i ich rodziców składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którym los dziecka nie był i nie jest obojętny i w jakikolwiek sposób przyczynili się i czynią to również dziś aby tworzyć warunki umożliwiające rozwój małej istoty ludzkiej zgodny z indywidualnymi możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami. Aby mogły być dumne ze swoich korzeni i w przyszłości znaleźć godne miejsce na ziemi.

Opracowanie:

Krystyna Piątek - nauczycielka Publicznego Przedszkola w Ryglicach


Nauczyciele niegdyś pracujący w Przedszkolu w Ryglicach:

Michalina Stańczyk
Emilia Orawiec
Maria Romanowska
Stefania Mądel
Maria Smołucha
Bogumiła Kania
Joanna Osuch
Barbara Słowik
Marianna Stolarczyk
Marta Seruś
Jadwiga Bogdanowicz
Romualda Sarad
Barbara Siedlik

Dawni Pracownicy Obsługi

Helena Boratyńska
Helena Trojanowaska
Danuta Lisak
Wanda Stańczyk
Maria Moździerz
Maria Król
Bożena Michoń
Anna Słota
Anna Niegłos

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Historia przedszkola. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.