Publiczne Przedszkole w Ryglicach

Nasze przedszkole - Publiczne Przedszkole w Ryglicach

- Założone w roku 1956.

- Obecny budynek oddany dla potrzeb placówki 01.10.1980r. wybudowany przez mieszkańców w czynie społecznym.

- Jest placówką publiczną. Mieści się przy ulicy 11 Listopada 8.

- Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

- W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały.


Grupa przedszkolna to dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku, które uczą się wzajemnego współżycia w zespole, przestrzegania wcześniej ustalonych reguł, wzajemnej pomocy – co jest niezwykle ważne. Praca w grupach odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez MEN program „Od przedszkolaka do pierwszaka"- program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3, 4, 5, 6 - letnich.

W 2015/2016 realizujemy również dodatkowe programy:

- „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak" – program edukacyjny dla dzieci 5, 6 – letnich;
- „Czyste powietrze wokół nas"- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej – program dla dzieci 6 – letnich;
- „Wspólnie pomagamy dzieciom przekroczyć próg przedszkola" – program adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich.

Nasze przedszkole bierze udział również w ogólnopolskich akcjach społecznych:

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury"- ekologiczny program, mający na celu uczenie przyrody oraz zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.

- „Akademia Aquafresh"- celem jest utrwalenie wiedzy na temat prawidłowej higieny jamy ustnej oraz podkreślenie znaczenia zdrowych zębów.

- Zbiórka nakrętek

- „Cała Polska czyta dzieciom" – celem akcji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży.Misja Publicznego Przedszkola w Ryglicach


„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka."
/Jan Paweł II/

1. Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka w wielu aspektach jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

2. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

3. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

4. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

5. Zapewniamy ciekawie zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

6. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

7. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole, przeżywania sukcesu, radzenia sobie z porażkami.

Wizja rozwoju przedszkola

Przedszkole stworzy swoim wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości oraz:

  • Wyposaży je w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne do tego, aby w przyszłości byli ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.
  • Wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
  • W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwiną swoje zainteresowania, zdobędą umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stworzy okazję do zabaw.
  • Nasi wychowankowie rozpoczną z sukcesem naukę w szkole.
  • Respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, nasze przedszkole będzie zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami. Rodzice będą wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej.
  • Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Będzie promować swoją działalność – nauczycieli, dzieci i rodziców.


Zasady organizacji przedszkola

1. Publiczne Przedszkole w Ryglicach jest placówką oświatową, publiczną, prowadzoną przez Gminę Ryglice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie - Delegatura w Tarnowie.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat - w wyjątkowych sytuacjach w wieku 2,5 lat. 5- i 6-latki mają możliwość realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie bez wyżywienia i wnoszenia opłat, lub korzystania z posiłków i 10 godzinnego pobytu w przedszkolu wnosząc opłaty. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Odpłatność za przedszkole ustala Rada Miejska w Ryglicach.

4. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zatwierdzony przez Burmistrza Ryglic.

5. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu dopuszczonego do użytku przez dyrektora, wybranego z zestawu programów dla przedszkoli, zatwierdzonych przez MEN.

6. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

7. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe - język angielski, religia, zajęcia logopedyczne.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki do zabawy, nauki i elementów pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

9. Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

Nasze tradycje

Tradycją naszej placówki są spotkania i uroczystości, które uatrakcyjniają pobyt naszym dzieciom w przedszkolu, sprzyjają wzajemnej integracji pracowników przedszkola z rodzicami i z dziećmi a także ze środowiskiem lokalnym.

Należą do nich:

- Święto Jabłka
- 11 listopada
- Dzień Pluszowego Misia
- Zabawa andrzejkowa;
- Spotkanie z Mikołajem,
- Spotkanie Wigilijne dla rodziców i dzieci uczęszczających do przedszkola;
- Zabawa karnawałowa;
- Dzień Babci i Dziadka, Rodziny;
- Konkursy środowiskowe;
- Zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
- Spotkania pedagogizujące dla rodziców;
- Wycieczki;
- Uroczyste zakończenie roku dla dzieci 6-letnich.

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Organizacja przedszkola. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.